Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Σαλέρνο είναι ένα λειτουργικά αυτόνομο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που εκφράζει τα συμφέροντα του επιχειρηματικού κόσμου της περιφέρειας του Σαλέρνο και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του νόμου και του καταστατικού του. Στο μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Σαλέρνο είναι εγγεγραμμένες 120.000 εταιρείες, από τις οποίες οι 100.000 είναι ενεργές. Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Σαλέρνο εργάζεται καθημερινά για την προώθηση και υλοποίηση στρατηγικών μάρκετινγκ και εξωστρέφειας σε επίπεδο περιφέρειας, καθώς και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που προσελκύουν επενδύσεις σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας.