Η PRISM Συμβουλευτική είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που συστάθηκε από ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών και ειδικών στην παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Σκοπός της είναι η παραγωγή προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών που:

  • ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών
  • τονώνουν την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση
  • στηρίζουν την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την διακρατική συνεργασία
  • προάγουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία επικοινωνίας και πληροφόρησης.