Το ΈργοM.IN.D – Μάρκετινγκ, Διεθνοποίηση & Ανάπτυξη στοχεύει να:

 • δημιουργήσει ένα σταθερό, Ευρωπαϊκό δίκτυο μεταξύ θεσμικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών φορέων για να αναλύσει, να σχεδιάσει, να δοκιμάσει, να επικυρώσει και να διαδώσει ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο για το επαγγελματικό προφίλ του International Marketing Manager. Το προφίλ, που προσδιορίστηκε με την συμβολή των εταίρων του έργου, θα αναλυθεί σε δεξιότητες, να ονομάζει και θα περιγράφει γνώσεις και ικανότητες. Θα υποδεικνύεται επίσης, σε σχέση με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, το κατάλληλο επίπεδο αντιστοίχισης με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, ενώ θα περιλαμβάνει και δείκτες για την εκτίμηση της κατοχής/άσκησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων για:
  α) την υποστήριξη διαδικασιών διεθνοποίησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  β) την ανάλυση των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων μίας επιχείρησης ώστε να εντοπιστούν ευκαιρίες στην αγορά και να υιοθετηθούν ανάλογες στρατηγικές
  γ) τον καθορισμό στρατηγικών διεθνούς μάρκετινγκ
  δ) την καθοδήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εκπόνηση πλάνου εξαγωγών
 • να επικυρώσει και να διαχύσει εκπαιδευτικά πρότυπα και του διδακτικού πλαισίου που αναπτύχθηκε στο έργο
 • να αυξήσει την ψηφιακή ενσωμάτωση στην μάθηση, ευνοώντας την πρόσβαση σε πλήθος ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων σε Ανοικτά Εκπαιδευτικά Μέσα (OER) που δημιουργήθηκαν με τεχνικές οπτικής σκέψης με την βοήθεια 2D/3D animations και παιχνιδιών.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

 1. η συγκρότηση ενός σταθερού, διακρατικού δικτύου διαφορετικών φορέων
 2. η γνωστική ανάλυση δείγματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα, με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για διεθνή ανάπτυξη και έμφαση στους ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους
 3. η δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης, για τη συγκέντρωση ιδεών, εμπειριών και δεξιοτήτων στον κοινό σχεδιασμό μιας σειράς δεξιοτήτων στον τομέα της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων
 4. η δημιουργία του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος “MAR.CO Δεξιότητες Μάρκετινγκ” με την υιοθέτηση εκπαιδευτικών λύσεων που ακολουθούν τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τα πολυμέσα, χωρίς περιορισμούς τόπου και χρόνου και με παρότρυνση προς την κοινωνική/συνεργατική μάθηση.
 1. η συμμετοχή 100 ατόμων (30 στην Ιταλία, 30 στην Ισπανία, 15 στην Ελλάδα, 15 στην Τουρκία, 10 στη Γαλλία) στη δοκιμή του πολυμεσικού εκπαιδευτικού προϊόντος “MARK.UP-Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Μάρκετινγκ”, δομημένου σε OER για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων οργάνωσης, εμπορίου, ανάπτυξης σχέσεων και μάρκετινγκ, που είναι βασικές για τον ορισμό ενός σωστού και βιώσιμου στρατηγικού πλάνου για τη διεθνή προβολή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 2. τη δημιουργία της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ MIND, ένα ψηφιακό βιβλίο που αφηγείται, με διάφορα μέσα, τη δουλειά που γίνεται στο παρασκήνιο, τα κυριώτερα σημεία, τις ιστορίες, τους ανθρώπους και την εμπειρία των συμμετεχόντων
 3. τον εντοπισμό ευκαιριών που παρέχονται από προσκλήσεις σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, ώστε τα αποτελέσματα του έρογυ να εφαρμοστούν και να μεταφερθούν σε νέα πλαίσια/περιοχές.