το εμπόριο και οι πολιτικές μάρκετινγκ των εταιρειών των τροφίμων και αγροτικών προϊόντων

Έκθεση: ‘Ευρωπαίοι, Γεωργία και η Κοινή Αγροτική Πολιτική’

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) εισήχθη το 1962. Πρόκειται για μια κοινή πολιτική για το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαχείρισή της οποίας χρηματοδοτείται από τους πόρους της Ε.Ε., εκ των οποίων η ΚΓΠ αποτελεί το 40% του συνολικού προϋπολογισμού. Γίνεται αναφορά για τις πολιτικές όπως η «πολλαπλή συμμόρφωση» και ο «περιβαλλοντικός προσανατολισμός».

Έρευνα στην Ελλάδα: Η κοινή αγροτική πολιτική

Διενεργήθηκαν 1007 προσωπικές συνεντεύξεις στην Ελλάδα, όπου εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει η συνειδητοποίηση των πολιτικών, των στόχων και της σημασίας της κοινής γεωργικής πολιτικής και η συμβολή της στην προτεραιότητες της Ε.Ε.

Οδηγός Εφαρμογής των κωδικών Marketingαπό το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Ο οδηγός αυτός έχει συνταχθεί με σκοπό να διευκολύνει συγκεκριμένα την πρακτική χρήση των κωδίκων ICC Marketing. Ωστόσο, βασίζεται γενικά και σε υγιείς αρχές της συμμόρφωσης, και συνεπώς μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμoς σε σχέση με άλλους κανόνες. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εύκολα με την εφαρμογή των εθνικών ή τομεακών κωδίκων στον τομέα των επικοινωνιών μάρκετινγκ.

Διεθνείς Εμπορικοί Όροι 2010

Οι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι αποτελούν το πλέον παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο για τις διεθνείς αλλά και εσωτερικές αγοραπωλησίες προϊόντων. Εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1936 από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και από τότε παρέχουν διεθνείς ορισμούς και αναλυτικές επεξηγήσεις για τους πιο διαδεδομένους όρους συναλλαγών, αναλύοντας και ξεκαθαρίζοντας τα κόστη αλλά και τα ρίσκα που δημιουργούνται κατά τις διεθνείς παραδόσεις και παραλαβές προϊόντων ανάμεσα σε αγοραστές και πωλητές.

Ευρετήριο Ανοικτής Αγοράς

Ο σκοπός του ICC OMI είναι να δημιουργήσει μια ισορροπημένη και αξιόπιστη μέτρηση της χώρας άνοιγμα στο εμπόριο. Συνδυάζει μοναδικά δείκτες των αγορών, αντανακλώντας τα κυβερνητικά μέτρα που θεωρούνται εμπόδια εισόδου στην αγορά.

Εξωτερικό Εμπόριο - Νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο. Μια ενιαία αγορά με κοινούς κανόνες, με καταναλωτές που υπερβαίνουν τα 500 εκατ., αποτελεί επίσης μια ελκυστική αγορά εξαγωγών για χώρες εκτός ΕΕ. Η ΕΕ διαθέτει αποκλειστική εξουσία να νομοθετεί για θέματα εμπορικών συναλλαγών και να συνάπτει διεθνείς εμπορικές συμφωνίες βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για λογαριασμό των 28 χωρών μελών της. Η πολιτική της καλύπτει τις εμπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, αλλά επίσης ζητήματα όπως τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Έχει εκδώσει πράξεις εμπορικής άμυνας και πρόσβασης στις αγορές που αποβλέπουν κυρίως στην προστασία των επιχειρήσεων της ΕΕ από τους φραγμούς στο εμπόριο. Τέλος, βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύσσουν εμπορικές συναλλαγές μέσω χαμηλότερων δασμών και προγραμμάτων στήριξης.

Αναλύσεις Διεθνών Αγορών

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό!
Χρησιμοποιώντας την υποστήριξη του 100.000 εταιρειών παροχής υπηρεσιών εμπορίου: πράκτορες πωλήσεων, ναυλομεσίτες, προμήθεια υπηρεσιών, έρευνας αγοράς, διανομείς, εκτελωνιστές, λογιστές.