Εμπόδια στη διεθνοποίηση

Εμπορικοί Φραγμοί

Βάση Δεδομένων Πρόσβασης στις Αγορές

Η Βάση Δεδομένων Πρόσβασης στις Αγορές είναι μια βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πληροφορεί τις ΜΜΕ για τους εμπορικούς φραγμούς/εμπόδια πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, όπως αυτά έχουν αναφερθεί στην Ε.Ε. Επιπλέον, περιέχει μια επισκόπηση του τι κάνει η ΕΕ για την κατάργησή τους. Η βάση δεδομένων είναι στην Αγγλική γλώσσα