Στρατηγική ανάλυση της δυναμικής του αγροδιατροφικού τομέα στις διαδικασίες διεθνοποίησης

Πιστοποιήσεις ποιότητας

Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ

Το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσιάζει την νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο και την πιστοποίηση προϊόντων. Παρουσιάζει επίσης αναλυτικά τις διαδικασίες για την πιστοποίηση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Το έγγραφο παρουσιάζεται στην Ελληνική γλώσσα

Δυναμική του αγροδιατροφικού τομέα

Μεσοπρόθεσµες προοπτικές των αγορών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ και του αγροτικού εισοδήματος 2016-2026

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την μεγάλες αγορές βασικών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ και το αγροτικό εισόδημα έως το 2026. Βασίζεται σε ένα σύνολο από συνεκτικές μακροοικονομικές παραδοχές που θεωρήθηκαν πιο αληθοφανείς κατά τη στιγμή της ανάλυσης. Οι προβολές υποθέτουν μια συνέχιση της τρέχουσας γεωργικής και εμπορικής πολιτικής. Η έκθεση είναι στην Αγγλική γλώσσα

Ανάλυση σεναρίων

Ανάλυση της αντίληψης των Ελλήνων εξαγωγέων τροφίμων και ποτών για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν

Αυτή η μελέτη στηρίχτηκε σε έρευνα πουδιεξήγαγε η Αμερικανική Γεωργική Σχολήκαι η οποία δημοσιεύτηκε στο InternationalJournal of Innovative Research and Practice.Τα ευρήματα περιλαμβάνουν ταπλεονεκτήματα και τα εμπόδια πουανέδειξαν οι ίδιοι οι εξαγωγείς μέσα από τιςπρακτικές διεθνοποίησης τους. Η μελέτηπαρουσιάζεται στην Αγγλική γλώσσα