Tarımsal gıda ticareti ekonomisi ve Tarımsal ve gıda işletmelerinin ticaret ve pazarlama politikaları, Tarımsal işletmelerin ekonomik-finansal dinamikleri

Tarımsal Emtia Piyasalarının Durumu Ticaret ve gıda güvenliği: ulusal öncelikler ile kolektif iyi arasında daha iyi bir denge sağlanması

Tarımsal Emtia Piyasalarının Durumu, ticaretin, geliştirilmiş gıda güvenliği ve beslenmeye katkıda bulunma rolünü açıklığa kavuşturmaya ve tarımsal ve gıda ürünlerinin ticaretini yönetmenin mantığı ve yaklaşımları üzerine tartışmaya katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Tarımsal Emtia Piyasalarının Durumu’nun bu baskısının amacı, tarım ticaretinin tarımsal ticaretin etkileri konusundaki mevcut kutuplaşmalarını, artan ticaret açıklığının herkes için faydalı olmasını sağlamak için gıda güvenliği ve tarımsal ticaretin nasıl yönetileceği üzerine indirgemektir ülkeler. Rapor, çeşitli konularda kanıt sunarak, politika seçimleri hakkında daha bilgilendirilmiş bir tartışmaya katkıda bulunmayı ve bu tercihlerin yapıldığı politika süreçlerinde gerekli gelişmeleri tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Bu belgenin dili İngilizcedir.

Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi

Bu yazıda tarımsal işletmelerde finansal performansın nasıl ölçülebileceği ve analiz edilebileceği konusu irdelenmektedir. İlkin finansal performans ölçümü ve analizinin neden önemli olduğuna değinilmekte, ardından finansal performansın ölçülebilmesi için ihtiyaç duyulan verilerin ana unsurları, referans değerler ve kârlılık, likidite, borç ödeme gücü ve verimliliğin anahtar ölçütleri olarak rasyolar üzerinde durulmaktadır. Daha sonra rasyoların hesaplanması ve bir işletmenin finansal performansının değerlendirilebilmesi için eldeki rasyo değerlerinin referans değerlerle karşılaştırılması konusu tartışılmakta ve sağlıklı veri tabanına olan ihtiyacın önemi vurgulanmaktadır. Bu belgenin dili Türkçedir.

Dünya’da ve Türkiye’de Tarımsal Finansman: Türkiye İçin Model Önerisi

Türkiye’de tarım sektörünün finansman sorunlarını çözmek amacıyla, gelişmiş ülkelerdeki gibi bir finansman sistemine ihtiyaç bulunup bulunmadığı araştırılması ve sonuçlandırılması gereken bir konudur. Bu çalışmada, tarım finansmanında, Ticari Bankalar, Kooperatifler, Leasing ve Faktoring kuruluşları ile Sigorta şirketleri gibi geniş katılımlı bir finansal yapı kurulması konusu araştırılmış, uygun bir model önerisi yapılmıştır. Bu belgenin dili Türkçedir.