İşletmenin uluslararasılaşması ışığında örgütsel, ticari, teknolojik, ekonomik ve finansal dinamiklerin yönetimi

Küreselleşme ve İşletmelerin Küreselleşme Süreçleri: Karşılaşılan Fırsatlar ve Tehditler

Bu çalışma, günümüz is dünyasında çok söz edilen küreselleşme ve onun dinamiklerini ele alıp, işletmeler açısından küreselleşmenin getirdiği avantaj ve dezavantajlara yer vermiştir. Çalışmada ele alınan diğer bir konu da işletmelerin küreselleşme süreçleri ve bu süreçte karşılaşılan fırsat ve tehditlerdir. Çalışma, daha çok teorik ve uygulamalı çalışmalardan derlenerek hazırlanmıştır. Bu belgenin dili Türkçedir

Küreselleşme Olgusu ve Çokuluslu Şirketlerin Küreselleşme Süreci Üzerindeki Rolü

Bu çalışmada; küreselleşme olgusunun tanımına, tarihsel gelişimine, boyutlarına ve küreselleşme kapsamında dünya üzerinde yaşanan hızlı ve köklü değişime açıklık getirmek ve Çokuluslu Şirketlerin, küreselleşme sürecindeki etkisi ve rolünün özellikle son elli yıllık dönem üzerinden incelemesi hedeflenmektedir. Bu belgenin dili Türkçedir.

KOBİlerin Uluslarasılaşması: Kaynaklar ve Yeterlilikler Kavramıyla Bir Analiz

Bu makalede, yaklaşımların katkılarının bütünsel bir metni önerilmek istenmiştir. Amaç iki yönlüdür: (1) KOBİ’lerin uluslararasılaşması sürecini tanımlayan üç yaklaşımı gözden geçirmek ve (2) bu üç yaklaşımın federasyonun kaynak ve yetkinlik kavramı etrafındaki katkılarını yeniden biçimlendirmek. Kaynaklar ve yeterlilik kavramı özel olarak KOBİ’ler için geliştirilmemiştir. Bununla birlikte, genel ve bu farklı yaklaşımların formülasyonuna izin vermek için uyarlanabilir bir analitik araç sunulmaktadır. Bu belgenin dili Türkçedir